عالي ترين رکن شبکه مجمع عمومي مي باشد که با حضور کليه اعضاي هيأت مديره انجمن هاي عضو، همه ساله تشکيل مي گردد. پس از مجمع عمومی، شوراي عالي شبکه مسئول سياست گذاري و نظارت عالي بر حرکت ها است. شوراي عالي شبکه به انتخاب مجمع عمومي از ميان نمايندگان انجمن هاي عضو تشکيل مي شود. همچنين امور اجرايي شبکه توسط هيأت مديره منتخب شوراي عالي و امور دبيرخانه به عهده دبيرکل مي باشد.

مطابق اساسنامه و بر اساس تصميمات شوراي عالي مورخ 28/03/1390، ترکيب هيأت مديره، بازرس و دبيرکل براي مدت 3 سال به شرح زير مي باشد:

 

نام

سمت

خلاصه سوابق

سيد جعفر مرعشي

رئيس هيأت مديره

مشاور رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران/

عضو شوراي عالي اجراي اصل 44

سيد مسعود همايونفر

نايب رئيس هيأت مديره

رئيس موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني/

رئيس هيأت مديره انجمن مديريت منابع انساني ايران

آزاده داننده

عضو هيأت مديره

کارآفرين بخش خصوصي/

عضو هيأت مديره سازمان نظام صنفي رايانه اي

محمدعلي اسماعيلي

عضو هيأت مديره و خزانه دار

کارآفرين بخش خصوصي/

مشاور اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

محمد کيهان ميرفخرايي

عضو هيأت مديره

رئيس هيأت مديره انجمن مشاوران مديريت ايران

حميد کلانتري

عضو هيأت مديره (علي البدل)

رئيس هيأت مديره انجمن بهره وري ايران

اردشير دادرس

عضو هيأت مديره (علي البدل)

کارآفرين بخش خصوصي/

مديرعامل کانون دانش آموختگان سازمان مديريت صنعتي

ايرج نجفيان

بازرس

حسابرس رسمي/

عضو هيأت مديره انجمن موسسات حسابرسي

سيد علي حسيني نژاد

دبيرکل

کارآفرين بخش خصوصي/

مدرس و مشاور مديريت

 

 

مشاوران هيأت مديره:

 

نام

سمت

خلاصه سوابق

حسن سياه مکون

مشاور هيأت مديره

دبيرکل سابق شبکه/ مشاور مديريت

مشاور اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران